Billion Brand - Chili Paste Set 6

Billion Brand - Chili Paste Set 6

$60.00ราคา

น้ำพริกชุด 6 กระปุก (กระปุกละ 180ml.)
1. น้ำพริกเผาป่า

2. น้ำพริกเผาป่าเเมงดา

3. น้ำพริกนรกปลาย่าง

4. น้ำพริกนรกปลาย่างเเมงดา

5. น้ำพริกเผากุ้งเเห้งปลากุเลา

6. น้ำพริกกุ้งสมุนไพร